Πρόγραμμα Ι «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»

Έληξε

Ημερομηνία Υλοποίησης έως 31/10/2023

Η περίοδος των αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί

Αποκτήστε τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις με επιδότηση 90%

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Η πιο ολοκληρωμένη Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
για Τουριστικά Καταλύματα

Η πιο ολοκληρωμένη Web εφαρμογή έκδοσης παραστατικών για ενοικιαζόμενα δωμάτια και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας​

Νέα cloud υπηρεσία για την διαχείριση του Ψηφιακού Ωραρίου & της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Ηλεκτρονικό Εμπόριο e-shops

Δημιουργήστε τώρα το δικό σας ηλεκτρονικό κατάστημα εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια

Πρόγραμμα Ι

Σκοπός του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του Προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία,
 • αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace),
 • ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου,
 • αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Για τον σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

 • Κατηγορία: 1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

1.Α: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

1.Β: 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

 

 • Κατηγορία: 2

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

2.Α: 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

2.Β: 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

 

 • Κατηγορία: 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

3.Α: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

3.Β: 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

 

 • Κατηγορία: 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

4.Α: 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

4.Β: 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

όπου μ οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (*) της επιχείρησης.

 

(*) Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ: Μονάδα Μέτρησης της Απασχόλησης σε μία επιχείρηση η οποία ισοδυναμεί με έναν (1) εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης κάθε κατηγορίας υποβάλλονται, κατατάσσονται και εγκρίνονται χωριστά, αντλώντας χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Κάθε υποκατηγορία επιχειρήσεων μπορεί να λάβει επιταγές (vouchers) διαφορετικής ονομαστικής αξίας, από 900€ έως 18.000€

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές Επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 • Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα.
 • Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 • Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.


Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία):

 • Κατηγορία: 1

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

1.Α: 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

1.Β: 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

 • Κατηγορία: 2

10 ΕΜΕ < μ ≤25 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

2.Α: 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

2.Β: 18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

 • Κατηγορία: 3

25 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

3.Α: 25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

3.Β: 32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

 • Κατηγορία: 4

40 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ
Υποκατηγορίες

4.Α: 40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

4.Β: 50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

Για την επιβεβαίωση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 2.3 της Πρόσκλησης.


Χρονική διάρκεια και ορόσημα Προγράμματος

Τα χρονικά ορόσημα για τους Δυνητικούς Δικαιούχους και τους Προμηθευτές αναλύονται ως εξής:


Προμηθευτές:

 • Αιτήσεις συμμετοχής Προμηθευτών στο Πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλονται στην ψηφιακή πλατφόρμα από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.
 • Αιτήματα έγκρισης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προς επιδότηση από το Πρόγραμμα υποβάλλονται από ήδη εγκεκριμένους προμηθευτές έως την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023.

 

Δικαιούχοι Κατηγοριών 1, 2, 3 και 4

 • Αιτήσεις Χρηματοδότησης για δικαιούχους που εμπίπτουν στις κατηγορίες ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τρίτη 01 Νοεμβρίου 2022.
 • Έκδοση και δέσμευση vouchers (από τον προμηθευτή) για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.
 • Πραγματοποίηση αγορών ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών με χρήση των vouchers για τους δικαιούχους των κατηγοριών ένα (1), δύο (2), τρία (3) και τέσσερα (4), μπορεί να γίνεται έως την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023, υπό την προϋπόθεση ότι η αντίστοιχη δέσμευση των vouchers έχει πραγματοποιηθεί εντός της προηγούμενης προθεσμίας.
 • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023.
 • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων ορίζεται η Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.


Προϋπολογισμός Προγράμματος

Ο προϋπολογισμός του Προγράμματος (συνολική Δημόσια Δαπάνη) ανέρχεται σε 180.000.000,00 ευρώ. Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» και κατανέμεται στις επιμέρους Κατηγορίες επιχειρήσεων ως εξής:

Κατηγορία Δικαιούχων & Προϋπολογισμός Προγράμματος

Κατηγορία Δικαιούχων – Κατηγορία 1:
Προϋπολογισμός Προγράμματος 90.000.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχων – Κατηγορία 2:
Προϋπολογισμός Προγράμματος 40.000.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχων – Κατηγορία 3:
Προϋπολογισμός Προγράμματος 30.000.000,00 €

Κατηγορία Δικαιούχων – Κατηγορία 4:
Προϋπολογισμός Προγράμματος 20.000.000,00 €


Ύψος και ένταση ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του Προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης -σε όρους απασχόλησης- και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€900,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€1.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€1.800,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€2.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€3.600,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€4.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

18 ΕΜΕ < μ ≤ 25 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€5.400,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€6.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

25 ΕΜΕ < μ ≤ 32 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€9.000,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€10.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

32 ΕΜΕ < μ ≤ 40 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€10.800,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€12.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

40 ΕΜΕ < μ ≤ 50 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€13.500,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€15.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

   

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4

(Α) Μέγεθος Επιχείρησης (μ)

50 ΕΜΕ < μ ≤ 250 ΕΜΕ

(Β) Ονομαστική Αξία Voucher(s) (Μέγιστο ποσό ενίσχυσης)

€18.000,00

(Γ) Μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη

€20.000,00

(Δ) Ένταση ενίσχυσης

90%

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης/ ποσό εξαργύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί:

 • την ονομαστική αξία του voucher, όπως αποτυπώνεται στη στήλη (Β) και,
 • το 90% του πραγματικού κόστους των προμηθευόμενων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι δαπάνες που ενισχύονται στο πλαίσιο του Προγράμματος δεν επιτρέπεται να ενισχυθούν από καμία άλλη πηγή, Εθνική ή Ευρωπαϊκή.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 6.3 της Πρόσκλησης.

Ενδεικτικά παραδείγματα ελέγχου επιλεξιμότητας δαπανών και υπολογισμού ενίσχυσης παρέχονται στην ενότητα 6.4 της Πρόσκλησης.


Επιλέξιμες Ενέργειες και Δαπάνες

Στα πλαίσια του Προγράμματος, επιλέξιμη προς επιδότηση είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης (σύνθεσης προϊόντων/υπηρεσιών),

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 δύναται να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων.

Η προμήθεια των ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μέσω των εγκεκριμένων, στο πλαίσιο του Προγράμματος, Προμηθευτών. Επίσης πρέπει να ανήκουν στο Ενιαίο Μητρώο Εγκεκριμένων Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών, περισσότερες πληροφορίες για το οποίο αναφέρονται στην ενότητα 5.5 της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιδοτούμενες λύσεις , παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 5.1 της Πρόσκλησης.


Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Προκειμένου να εισέλθει στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) και να δημιουργήσει νέα αίτηση, ο αιτών θα πρέπει να επιβεβαιώσει την ταυτότητα της επιχείρησης χρησιμοποιώντας τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης στο Taxsinet. Για το σκοπό αυτό

 • Καταρχάς παρέχει τη συναίνεσή του για την επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων στο πλαίσιο υποβολής, ελέγχου και έγκρισης της Αίτησης Επιχορήγησης, και δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί-συμμορφώνεται με τους όρους και διαδικασίες του Προγράμματος.
 • Μεταβαίνει στο ασφαλές περιβάλλον της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιου Τομέα (ΓΓΠΣ) για την καταχώρηση των εταιρικών διαπιστευτηρίων στην υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 12 της Πρόσκλησης.


Διαδικασία Αξιολόγησης- Απόφαση έκδοσης αποτελεσμάτων

Για την επιλογή των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα (επιβεβαίωση επιλεξιμότητας) και συγκριτική αξιολόγηση των επιλέξιμων προτάσεων, επί τη βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία αναλύονται στην ενότητα 7.1 της Πρόσκλησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αξιολόγησης και την έκδοση των αποτελεσμάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 7.2 και 7.3 της Πρόσκλησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών εκδίδεται η απόφαση ένταξης με την τελική κατάταξη και ορισμό των αιτήσεων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα.

Με την έκδοση της απόφασης, οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις επιλέξιμες κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών, συμπληρωματικών υπηρεσιών και τις προϋποθέσεις επιβεβαίωσης ενεργοποίησης αυτών, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις ενότητες 5.2, 5.3 και 5.4 της Πρόσκλησης.


Αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθούν τα εξής βήματα:

 • Λήψη επιταγής (voucher)
 • Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτών
 • Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση vouchers
 • Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση vouchers

Υπάρχει δυνατότητα καταγγελίας της συναλλαγής από το δικαιούχο μετά την εξαργύρωση των vouchers.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων ψηφιακών λύσεων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ενότητα 13 της Πρόσκλησης.